УЧЕБНИ ПОМАГАЛАПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
И ЛИТЕРАТУРА
Начален курс 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас Прогимназиален курс 5 клас 6 клас 7 клас Гимназиален курс Зрелостници и кандидат-студенти Литературно обучение
 
УЧЕБЕН РЕЧНИК
за правоговор, правопис
и пунктуация
на българския книжовен език
Мария Банова, Росица Николова

ISBN 978-954-9797-45-9
256 стр.
цена: 9,60 лв. - с мека корица
         13,20 лв. - с твърда корица

Учебен речник за правоговор, правопис и пунктуация на българския книжовен език" е книга необходима и полезна. Предназначена е за ученици от всички степени и видове училища, за студенти, за учители и преподаватели, за да им служи като справочник във всекидневната учебна работа.

Структурирането на речника е съобразено с учебното съдържание, предвидено в учебните програми по български език, и със стремежа на авторите да улеснят учениците при търсене и овладяване
на необходима информация.

Речникът включва няколко раздела с подраздели:
  • Разделът „Фонетична система на българския език – принципи и правила" включва подразделите: Азбука. Звукови промени при свързана реч: уподобяване между звучни и беззвучни съгласни; изпадане на звукове; редукция на гласни; подвижно ъ в групите ър (ръ, ъл) лъ; непостоянно ъ между съгласни; „Променливо я"; „Двойни съгласни дд, зз, тт, нн". Посочват се основни принципи, правила и изключения, подкрепени с подходящи примери. За по-голяма нагледност се предлагат и таблици, имащи обобщаващ характер.
  • В раздела „Думата – основна езикова единица" са посочени принципни изисквания и норми за строежа на думите – словообразователни и формообразователни морфеми; производни и непроизводни думи; сродни и сложни думи и др. Акцентува се върху употребата и правописа на определителния член при имената.

  • В този раздел са включени още подразделите „Бройна форма за множествено число на съществителните имена от мъжки род"; „Форма за учтивост". Обяснителната информация е подкрепена с подходящи примери.
    В подраздела „Слято, полуслято и разделно писане" са посочени правила, придружени с примери, свързани с правописа на сложните думи в българския книжовен език.
  • Последният раздел „Пунктуационни знаци" включва два подраздела: „Пунктуация на простото изречение" и „Пунктуация на сложното изречение". Усилията на авторите са насочени към осмисляне на учебното съдържание от учениците и съзнателната употреба на всеки пунктуационен знак в писмената реч.
  • Словникът на речника съдържа лексикални единици с по-висока честота на употреба от изменяеми части на речта, представени в основната им форма. Акцентира се върху думи с правописни колебания.
Речникът е полезен справочник не само за ученици, студенти, учители, преподаватели, нo и за широк кръг читатели.

Речникът улеснява подготовката на зрелостниците за матура и за успешното им представяне на кандидатстудентски изпит, подпомага седмокласниците при подготовката им както за изпита за външно оценяване, така и за отличното им представяне на изпита за елитните училища.