УЧЕБНИ ПОМАГАЛАПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
И ЛИТЕРАТУРА
Начален курс 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас Прогимназиален курс 5 клас 6 клас 7 клас Гимназиален курс Зрелостници и кандидат-студенти Литературно обучение
 
Към читанката за 2. клас
(две части)

Банова, Мария


Част първа
ISBN 954-9797-24-4
72 стр., цена 3.60 лв.Част втора
ISBN 954-9797-25-2
72 стр., цена 3.60 лв.

В първа и втора част на учебното помагало са включени почти всички художествени творби, поместени в читанката – разкази, стихотворения, приказки, басни.

Замислено като учебна тетрадка (в две части), помагалото е изключително ценно за ученици и учители.
    Със системата от разнообразни въпроси, задачи (творчески, тестови, задачи с репродуктивен характер), игрословици, кръстословици и гатанки, авторката цели:
  • да посочи верен методически подход при анализ на художествена творба, съобразявайки се с принципа за достъпност;
  • да съдейства за развитие и усъвършенстване на четивната техника на второкласниците;
  • да провокира мисленето им;
  • да се развива устната и писмената реч;
  • да се усъвършенства четивната техника
  • учениците да осмислят художествените текстове.
Книгата е предназначена за работа в часовете по литературно обучение, по свободноизбираема и задължителноизбираема подготовка, за самостоятелна работа вкъщи.

Във втората част на учебното помагало авторката информира учениците за творбите, които се изучават в трети клас.